duminică, 9 noiembrie 2014

Angajari in cadrul Compartimentului Aparatul Permanent al Consiliului Local Mangalia

Primăria Municipiului Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiilor contractuale de consilier juridic gradul II şi inspector de specialitate gradul debutant din cadrul Compartimentului Aparatul Permanent al Consiliului Local Mangalia.

Concursul va avea loc în data de 04.12.2014, ora 10:00 – proba scrisă şi în data de 08.12.2014, ora 11:00 – interviul, la sediul Primăriei din Şos.Constanţei, nr.13.
Condiţii generale pentru ocuparea funcţiilor:
– are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
– are capacitate deplină de exerciţiu;
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de consilier juridic gradul II:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul juridic;
– vechime în specialitatea studiilor de minimum 2 ani.
Condiţii specifice pentru ocuparea funcţiei de inspector de specialitate gradul debutant:
– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.
Dosarele de concurs se vor depune începând cu data de 23.10.2014 până în data de 05.11.2014 ora 16:00 la Biroul Resurse Umane – Salarizare şi vor conţine în mod obligatoriu:
- formularul de înscriere;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile diplomelor de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
– copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
– cazierul judiciar;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– curriculum vitae;
– declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Copiile actelor din dosarul de concurs se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs sau în copii legalizate.
mangalia.tv

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu